Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest ANGELS Zdzisława Czerny . (dalej „ANGELS ”) z siedzibą i adresem w Zgorzelcu  przy ul. Boh II AWP 12/226 

Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez ANGELS Zdzisława Czerny ?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisach Angels Zdzisława Czerny , możesz się skontaktować z przedstawicielem ANGELS Zdzisława Czerny , wykorzystując wskazane dane kontaktowe: jasnowidz.angels@gmail.com

Skąd ANGELS  ma Twoje dane?

Otrzymaliśmy Twoje dane osobowe w wyniku Twojej aktywności w serwisie Noc Magii. Informacje o Tobie pochodzą także z gromadzonych przez ANGELS  plików cookie oraz podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach użytkowników serwisów, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie.

Dodatkowo, informacje o Tobie otrzymujemy od operatorów płatności, czyli podmiotów, które umożliwiają Ci dokonanie płatności online za usługi kupione od ANGELS . Otrzymujemy od nich informację o statusie Twojej płatności za usługę.

W przypadku logowania się do konta ANGELS  za pośrednictwem innej platformy – weryfikującej i uwierzytelniającej Ciebie – otrzymujemy te dane od podmiotów udostępniających taką usługę, tj. Facebook, Google czy Twitter. Otrzymujemy od nich takie Twoje dane: adres e-mail, płeć, identyfikator użytkownika, data urodzenia, login generowany automatycznie.

Więcej informacji na temat zakresu przetwarzanych danych osobowych oraz stosowanych plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez ANGELS ?

ANGELS przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić Ci korzystanie z serwisu Noc Magii, zapewnić obsługę Twojego konta i kontakt z nami, zapewnić funkcjonalność oferowanych usług, w tym rozwiązywać problemy techniczne, zrealizować umowy zawarte z Tobą, obsłużyć reklamacje dotyczące działania serwisów ANGELS , wykonać obowiązki wynikające z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych, umożliwić dokonanie płatności za usługi, monitorować Twoją aktywność w tych serwisach i prowadzić badania i analizy z nią związane, prowadzić działania marketingu bezpośredniego, w tym związane z organizacją konkursów oraz akcji promocyjnych.

Dane, które Ciebie identyfikują, mogą też być wykorzystane w celu dopasowywania wyświetlanych treści i reklam do Twoich zainteresowań, prowadzenia pomiarów jakości i skuteczności tych działań, ulepszania udostępnianych treści oraz usług, informowania o treściach i usługach ANGELS  i naszych Partnerów, udostępniania w serwisach przestrzeni reklamowej, zapewniania bezpieczeństwa przetwarzania informacji, zarządzania systemami teleinformatycznymi oraz w celu ochrony lub dochodzenia roszczeń, w celach statystycznych i archiwalnych, jak również w celu zapewnienia rozliczalności z wykonania obowiązków prawnych.

ANGELS  jest uprawniony do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy (zawartej z Tobą poprzez zaakceptowanie przez Ciebie regulaminu świadczenia usług), a także na podstawie przepisów prawa, np. gdy przepisy te wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych (przepisy ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o rachunkowości).

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest także prawnie uzasadniony interes ANGELS . Obejmuje on ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich użytkowników, zapewnienie obsługi Twojego konta ANGELS , prowadzenie badań i analiz, prowadzenie marketingu bezpośredniego, ochronę lub dochodzenie roszczeń, tworzenie statystyk oraz zapewnienie rozliczalności. Wyświetlanie w serwisach reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań, dzięki zautomatyzowanemu porównaniu Twoich zainteresowań i preferencji z modelowymi zainteresowaniami i preferencjami użytkowników internetu (profilowanie), umożliwia natomiast pokrycie kosztów usług dostarczanych nieodpłatnie.  W niektórych naszych serwisach podstawą przetwarzania danych osobowych może być zgoda, o czym zawsze zostaniesz poinformowany/a. Możesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć.

Partnerzy, jako odrębni od ANGELS  administratorzy danych osobowych, przetwarzają Twoje dane osobowe na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu lub Twojej zgody.

Czy musisz podać ANGELS  swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym tylko w zakresie wynikającym z przepisów prawa podatkowego lub rachunkowego, gdy dokonujemy rozliczenia płatności uzyskanych od Ciebie. Natomiast wymogiem zawarcia umowy z ANGELS  (np. dokonaniu zamówienia usługi) jest podanie imienia, adresu email, numeru telefonu.

Jeśli nie podasz nam wszystkich tych informacji o sobie, nie będziemy mogli wykonać dla Ciebie usługi. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec ANGELS  w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz żądać od ANGELS : dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, oraz niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez ANGELS ; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający ANGELS  sprawdzić prawidłowość Twoich danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne ANGELS  ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez ANGELS do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

  • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją,
  • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Komu ANGELS  udostępnia Twoje dane osobowe?

ANGELS , co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których mamy ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych przepisami praw, lub gdy korzystamy z usług podmiotów wspierających ANGELS , np. przedsiębiorców zapewniających hosting naszych serwisów, wsparcie utrzymania oprogramowania.

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji w serwisach ANGELS  robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników serwisu nie noszą znamion zachowań robotów. Z tego względu ANGELS  może ujawnić Google Inc. adres IP Twojego komputera.

Jak długo ANGELS  przechowuje Twoje dane osobowe?

ANGELS  przechowuje Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także – po jej zakończeniu – przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, maksymalnie 10 lat od dnia zakończenia wykonywania umowy. Ponadto, ANGELS  przechowuje Twoje dane dla celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe.

ANGELS  przechowuje Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres przez czas istnienia podstawy prawnej i celu przetwarzania danych.

ANGELS  przechowuje dane dla celów statystycznych i archiwalnych przez okres przez czas istnienia podstawy prawnej i celu przetwarzania danych.

Czy ANGELS  profiluje Twoje dane osobowe lub przetwarza je automatycznie w sposób wpływający na Twoje prawa?

Profilowanie danych osobowych rozumiane jest jako zautomatyzowane przetwarzanie Twoich danych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników dotyczących, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Twoje pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Na podstawie monitorowania Twojej aktywności w serwisach ANGELS  wykonujemy analizy, których skutkiem jest:

  1. optymalizacja serwisów (m. in. wyglądu, treści, ofert), pod kątem preferencji użytkowników;
  2. rekomendowanie treści zgodnych z Twoim profilem oglądalności;
  3. emisja reklam skierowanych do grup odbiorców, do których zostałeś zakwalifikowany;
  4. rekomendowanie ofert dopasowanych do Twojego profilu oglądalności i zachowań.

Nie wykorzystujemy jednak tych danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec Ciebie, które mogłyby wpłynąć na Twoje prawa.