Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU NOC MAGII

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników serwisu Noc Magii umożliwiającego korzystanie z różnych porad i wskazówek świadczonych przez SMS Premium lub połączenie głosowe Premium, udostępnianych na żądanie użytkowników (dalej łącznie „Serwis” w rozumieniu Regulaminu Noc Magii) oraz wypełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa,  ANGELS Zdzisława Czerny  udostępnia niniejszą politykę, w której wyjaśnia, w jaki sposób przetwarza i chroni dane przekazane przez użytkowników Serwisu oraz użytkowników strony internetowej Serwisu (zwanych dalej „Użytkownikami”).

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią tej Polityki Prywatności.

 1. GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ANGELS Zdzisława Czerny

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisu i strony internetowej Serwisu jest ANGELS Zdzisława Czerny  z siedzibą w Zgorzelcu , przy ulicy Bo II AWP 12 /226,  Zgorzelec  (zwana dalej „ANGELS ” lub „Administratorem”). ANGELS przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwane „RODO”) oraz przepisami dotyczącymi świadczenia usług drogą elektroniczną.

ANGELS Zdzisława Czerny umożliwia Użytkownikom korzystanie z Serwisu i strony internetowej Serwisu w sposób anonimowy. Jednak niektóre dane ujawnione przez Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu lub strony internetowej Serwisu mogą  indywidualizować go w taki sposób, że informacje o nim będą mogły być uznane za dane osobowe. Także informacje podawane przez Użytkownika w procesie składania reklamacji lub dochodzenia roszczeń, stanowić będą dane osobowe. ANGELS Zdzisława Czerny  nie prosi o podanie danych, które umożliwiają identyfikację Użytkownika i zachęca do ograniczenia podawanych informacji o Użytkowniku tak, aby mógł on pozostać anonimowy przez cały okres korzystania z Serwisu i strony internetowej Serwisu. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, z wyjątkiem sytuacji, gdy wnosi on reklamacje lub dochodzi swoich roszczeń. Wówczas wymogiem wynikającym z przepisów prawa jest podanie danych umożliwiających zidentyfikowanie Użytkownika.

ANGELS Zdzisława Czerny  gromadzi informacje dotyczące interakcji Użytkowników ze stroną internetową Serwisu, treściami i usługami, w tym: informacje dotyczące urządzenia i logowania, tzw. logi systemowe, zawierające datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności strony internetowej Serwisu, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie strony internetowej Serwisu oraz dostosowywanie jej do potrzeb Użytkownika. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony internetowej Serwisu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

 

III. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Dane Użytkowników mogą być przetwarzane są w następujących celach:

 • udzielenie porady lub wskazówki w Serwisie, w tym dostarczanie oraz udostępnianie Użytkownikom treści poprzez Serwis, stanowiące wykonanie usługi na rzecz Użytkownika,
 • umożliwienie komentowania Serwisu,
 • informowanie o treściach i usługach ANGELS Zdzisława Czerny oferowanych poprzez Serwis,
 • prowadzenie marketingu bezpośredniego,
 • prowadzenie pomiaru ruchu i ulepszanie treści oraz usług w Serwisie,
 • udzielenie odpowiedzi na reklamacje lub skargi,
 • zapewnienie zgodności z przepisami prawa, w tym rozliczalności, tam gdzie przepisy prawa wymagają przetwarzania danych osobowych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych w ANGELS Zdzisława Czerny ,
 • dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez ANGELS Zdzisława Czerny jest niezbędność do wykonania usługi na rzecz Użytkownika na skutek rozpoczęcia korzystania z Serwisu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz prawnie uzasadniony interes ANGELS  polegający na wykonywaniu usługi na podstawie przepisów prawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzeniu działań z zakresu marketingu ANGELS , umożliwieniu kontaktu z Serwisem, w tym jego komentowania, udzielaniu odpowiedzi na reklamacje lub skargi bądź dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami, a także zapewnieniu rozliczalności oraz zapewnieniu bezpieczeństwa ANGELS  i działania na rzecz ulepszania Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Administrator nie prosi o podawanie informacji o Użytkownikach ujawniających dane osobowe szczególnych kategorii ani informacji o wyrokach skazujących, czynach zabronionych lub powiązanych środkach bezpieczeństwa. W przypadku, gdy Użytkownik Serwisu przekaże Administratorowi dane osobowe szczególnych kategorii (np. jego pytanie zadane w Serwisie będzie ujawniać informacje o stanie zdrowia, seksualności lub przekonaniach religijnych i dane te będą umożliwiały identyfikację Użytkownika), przetwarzanie takich danych osobowych odbywać się będzie na podstawie przesłanki upublicznienia danych przez Użytkownika (art. 9 ust. 2 lit. e RODO).  Jeśli Użytkownik przekaże w treści pytania zadanego w Serwisie informacje o wyrokach skazujących, czynach zabronionych lub powiązanych środkach bezpieczeństwa i informacje te będą umożliwiały identyfikację Użytkownika, przetwarzanie takich danych osobowych odbywać się będzie na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na świadczeniu usługi na rzecz Użytkownika oraz upublicznienia przez niego danych (art. 10 w zw. z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody, Użytkownik może wycofać zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM NA PODSTAWIE PROFILOWANIA

Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych od Użytkownika danych osobowych nie będzie dokonywane profilowanie, rozumiane jako zautomatyzowane przetwarzanie danych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników dotyczących danej osoby, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

 1. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Dostęp do danych Użytkownika mogą uzyskiwać podmioty, z których usług korzysta ANGELS  w celu dostarczania usług Użytkownikom (np. integratorzy sms-ów, podmioty świadczące usługi call center, podmioty zapewniające obsługę IT lub hosting danych). Dane mogą być również udostępnione operatorowi telekomunikacyjnemu, z którego usługi korzysta Użytkownik dla celów wysłania sms-a w Serwisie, o ile będzie to niezbędne do zapobiegania oszustwom.

Dostęp do danych Użytkownika mogą mieć także pracownicy oraz współpracownicy ANGELS w zakresie realizacji swoich obowiązków służbowych. W takiej sytuacji osoby te działają na podstawie stosownego upoważnienia oraz są zobowiązane do zachowania danych w poufności.

Dane Użytkownika mogą zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, w szczególności kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa systemów ANGELS lub praw innych Użytkowników.

Przesyłane przez Użytkowników w ramach Serwisu pytania i zawarte w nich (ewentualne) dane osobowe zostaną upublicznione na wizji w audycji telewizyjnej pod nazwą „Noc Magii”   zgodnie z treścią Regulaminu Serwisu „Noc Magii”. Przesyłając pytania do Serwisu, Użytkownik upublicznia za pomocą telewizji (nieograniczonemu kręgowi osób) zawarte w nich treści, w tym ewentualne dane osobowe.

Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia w stosunku do jego danych osobowych przetwarzanych przez ANGELS w ramach Serwisu:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych:

Na wniosek Użytkownika ANGELS potwierdzi, jakie dane osobowe Użytkownika przetwarza oraz dostarczy mu kopię tych danych.

 1. Prawo do sprostowania danych osobowych:

W przypadku, w którym dane osobowe Użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne, Użytkownik może żądać od ANGELS ich uaktualnienia lub uzupełnienia.

 1. Prawo do usunięcia danych osobowych:

W pewnych sytuacjach Użytkownik może domagać się od ANGELS usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez ANGELS  (np. kiedy dane są już zbędne do świadczenia usług przez ANGELS ).

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

Użytkownik może żądać od ANGELS czasowego wstrzymania przetwarzania jego danych (np. nieprzesyłania informacji marketingowych na podany adres email) w określonych sytuacjach. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, kiedy wyraża sprzeciw wobec przetwarzania lub kiedy kwestionuje poprawność danych. Pomimo ograniczenia przetwarzania ANGELS nadal będzie uprawniona do przechowywania danych osobowych.

 1. Prawo żądania przeniesienia danych osobowych:

W określonych sytuacjach (np. w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z realizacją umowy) Użytkownik ma również prawo do otrzymania danych osobowych, które sam dostarczył do ANGELS, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, aby przekazać te dane innemu administratorowi.

 1. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:

Użytkownik może złożyć sprzeciw wobec przetwarzania przez ANGELS jego danych osobowych, kiedy:

 • ANGELS przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie uzasadnionego interesu swojego lub podmiotu trzeciego, a sprzeciw uzasadnia szczególna sytuacja Użytkownika, lub
 • dane Użytkownika przetwarzane są w celach marketingu bezpośredniego.

Użytkownik może wykonywać swoje uprawnienia wysyłając stosowny wniosek drogą elektroniczną na adres e-mail: jasnowidz.angels@gmail.com

Użytkownik ma prawo wnieść skargę  w związku z przetwarzaniem i udostępnianiem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

ANGELS  przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez ANGELS  roszczeń w stosunku do Użytkowników.

Dane będą przetwarzane przez czas świadczenia usług w Serwisie, a w przypadku wniesienia reklamacji, skargi lub zgłoszenia roszczenia – do czasu ich rozpatrzenia, zakończenia postępowania lub upływu okresów przedawnienia roszczeń,  tj. przez 6 lat.

VIII. POLITYKA „COOKIES” I INNYCH MECHANIZMÓW AUTOMATYCZNEGO PRZECHOWYWANIA DANYCH NA URZĄDZENIACH KOŃCOWYCH UŻYTKOWNIKA LUB PRZEKAZYWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA AUTOMATYCZNIE

Na stronie internetowej Serwisu stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych (mechanizm typu: „cookies”, „Local Storage Object”, „e-Tag”). Są one stosowane w celu lepszego dostosowania strony internetowej Serwisu do potrzeb Użytkowników. Na potrzeby niniejszej polityki mechanizmy automatycznego przechowywania danych będą określane mianem „cookies”.

Pliki „cookies” są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania ze strony internetowej Serwisu. Za ich pomocą dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania ze strony internetowej. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika, a także zapewnienia podstawowych funkcjonalności strony internetowej Serwisu.

Na stronie internetowej Serwisu wykorzystywane są pliki „cookies” wydajnościowe, które zbierają informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp., a także funkcjonalne, które zapisują ustawienia Użytkownika, np. język.

Wśród plików „cookies” funkcjonalnych większość stanowią tzw. pliki „cookies” sesyjne, czyli tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji. Niektóre z plików „cookies” pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego Użytkownika w trakcie ponownego odwiedzania strony internetowej Serwisu – nie są usuwane w sposób automatyczny, ale zapisują się na urządzeniu końcowym Użytkownika.

ANGELS  korzysta z usług zewnętrznych usługodawców w celu zbierania informacji o aktywności Użytkowników na stronie internetowej Serwisu oraz prowadzenia statystyk. W tym celu wykorzystywane są pliki „cookies” pochodzące od Gemius S.A., która może umieszczać na urządzeniach Użytkowników swoje pliki „cookies”.

Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies”, jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. Zapisane pliki „cookies” mogą być także przez Użytkownika usunięte poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami „cookies” w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej Serwisu zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności / bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Użytkownika przeglądarki, oraz skonfigurowania ich w preferowany przez Użytkownika sposób. Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest korzystanie z najnowszych dostępnych wersji przeglądarek internetowych.

Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania pilikami „cookies” spowoduje, iż pliki „cookies” będą umieszczane w sposób automatyczny w urządzeniu końcowym Użytkownika. Brak dokonania przez Użytkownika zmian w ustawieniach przeglądarki skutkujących wyłączeniem przyjmowania plików „cookies”, połączony z aktywnym korzystaniem z Serwisu oznacza, że ustawienia przeglądarki są zgodne z preferencjami Użytkownika, a Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików „cookies” przez ustawienia używanej przeglądarki.

 1. LOGI DOSTĘPOWE

W trakcie korzystania ze strony internetowej Serwisu zbierane i analizowane są logi dostępowe z informacjami o numerze IP urządzenia końcowego Użytkownika. Tak uzyskane informacje wykorzystywane są w celach administracji stroną internetową Serwisu oraz przy analizach statystycznych interakcji Użytkowników ze stroną internetową Serwisu.

 1. ODSYŁACZE DO INNYCH STRON

Ta Polityka Prywatności odnosi się jedynie do strony internetowej Serwisu, której administratorem jest ANGELS Zdzisława Czerny . ANGELS  nie ponosi odpowiedzialności za linki umieszczone na stronie internetowej Serwisu umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na strony, których administratorem nie jest ANGELS . Zachęcamy do zapoznania się treścią zapisów dotyczących prywatności umieszczonych na stronach, do których prowadzą odwołania.

 1. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZABEZPIECZAJĄCE DANE

Informacje przekazywane przez Użytkowników przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez obowiązujące prawo. ANGELS  zabezpiecza dane Użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem, w szczególności zobowiązuje pracowników lub współpracowników do zachowania danych w poufności. Dane Użytkownika przesyłane są przez sieć publiczną z wykorzystaniem bezpiecznego, szyfrowanego protokołu SSL. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowanym przy zachowaniu wysokich standardów ochrony. Jednocześnie zwracamy uwagę na prośbę ANGELS  o ograniczenie zakresu przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych w ramach korzystania z Serwisu.

 1. PRZETWARZANIE DANYCH DZIECI

Usługi ANGELS oferowane w ramach Serwisu skierowane są do osób które ukończyły 18 lat. W związku z tym ANGELS  nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci.

 1. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności może być od czasu do czasu zmieniana przez ANGELS . ANGELS  zobowiązuje się udostępniać aktualną treść Polityki Prywatności na stronie internetowej Serwisu.

XII. KONTAKT ORAZ PRAWO WNIESIENIA SKARGI

Pytania, wnioski i uwagi odnośnie zasad Polityki Prywatności oraz przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez ANGELS  należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: jasnowidz.angels@gmail.com