Regulamin Usług ezoterycznych na www.nocmagii.pl

Regulamin Usług doradczych na stronie www.nocmagii.pl

  • 1 Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki korzystania z następujących usług doradczych:

a) „Indywidualny horoskop”

b) „Zadaj pytanie wróżce na wizji”

c) „Wróżba specjalna (np. wiosenna, walentynkowa, miłosna)”

2.Organizatorem i dostawcą Usługi jest  ANGELS Zdzisława Czerny NIP 615 132 24 43 REGON 231167592 Zgorzelec 59-900 ul.Boh II AWP 12/226 , (zwana dalej „Organizatorem”).
3.Usługa jest oferowana poprzez sieć internet i polega na możliwości złożenia zamówienia na:

– Indywidualny horoskop

– Możliwość zadania pytania wróżce (doradcy)- Zapis na Wróżbę specjalną

4.Osoba korzystająca z Usługi (zwana dalej „Użytkownikiem”) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
5.Użytkownikiem usługi może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

  • Korzystanie z Usługi

1.Użytkownik, który chce skorzystać z w/w usługi, powinien wybrać usługę na stronie www.nocmagii.pl  i wypełnić zamieszczony formularz:

a) wpisać swoje imię i nazwisko

b) wpisać swoją datę urodzenia

c) wpisać adres e-mail

d) wpisać numer telefonu

e) Jeśli konieczne, uzupełnić pole „Uwagi do Zamówienia” – przykładowo wpisać pytanie do wróżki na wizji

e) dokonać zapłaty poprzez platformę płatniczą przelewy24 

f) otrzymać pozytywną autoryzację transakcji.

2) w przypadku zamówienia Usługi „Indywidualny horoskop” , Użytkownik otrzyma w przeciągu 48 godzin wiadomość na adres email podany w formularzu, która będzie zawierać horoskop sporządzony przez stosownego eksperta.

3) 

4) w przypadku zamówienia Usługi „Wróżba specjalna”, na zadane w formularzu pytanie, Użytkownik otrzyma odpowiedź w formie wróżby pisemnej na podany w zamówieniu adres email, w przeciągu 48 godzin od dnia zamówienia wróżby.

5) W trakcie trwania Usługi dane podane przez Użytkownika podczas czynności opisanych w pkt. 1 zostaną wykorzystane dla potrzeb niezbędnych do realizacji Usługi (w rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 1997r. nr 133, poz. 833). W pozostałym zakresie Użytkownik pozostanie anonimowy.

6) Użytkownik ma prawo w każdym czasie przerwać korzystanie z Usługi lub rozpocząć korzystanie z Usługi na nowo. 

7)  Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania Usługi i zablokowania dostępu do Usługi Użytkownikowi, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązujące prawo lub ogólnie przyjęte normy moralne.

8) Informacje otrzymywane przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi nie mają charakteru wiążących porad i Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki Użytkownik wykorzysta te informacje.

9) Korzystanie z Usługi jest możliwe przy wykorzystaniu standardowego sprzętu komputerowego. Korzystanie z Usługi nie wiąże się ze szczególnymi ryzykami dla Użytkownika, aczkolwiek Użytkownik powinien podejmować standardowe środki ostrożności stosowane przy korzystaniu z sieci Internet.

  • Rozwiązanie umowy
Usługa zostaje uznana za zakończoną w chwili:
 a)  „Indywidualny horoskop” w momencie otrzymania przez klienta gotowej wróżby wysłanej na adres email podany w zamówieniu lub w przypadku złożenia przez klienta reklamacji – po zakończeniu procesu reklamacji
 b) „Zadaj pytanie wróżce” w momencie otrzymania przez klienta odpowiedzi na wizji na pytanie zawarte w zamówieniu lub w przypadku złożenia przez klienta reklamacji – po zakończeniu procesu reklamacji
 c) „Wróżba specjalna” w momencie otrzymania przez klienta wróżby wysłanej na podany w formularzu adres email lub w przypadku złożenia przez klienta reklamacji – po zakończeniu procesu reklamacji.

  • 4 Postanowienia końcowe

1.Usługa jest dostępna w sieci Internet
2.Opłata za jednorazowe skorzystanie z usługi wynosi:

– Indywidualny horoskop: 150 zł (z Vat)

– Zadaj pytanie na wizji: 36 zł (z Vat)

– Wróżba specjalna: 150 zł 

3.Opłata za Usługę będzie wykonana przelewem z wykorzystaniem systemu autoryzacji przelewy24 . 

4.Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.

5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) treść wiadomości e-mail wysyłanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi,
b) korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania przelewów
c) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi,
d) szkody spowodowane wykorzystaniem przez Użytkownika informacji otrzymanych w wyniku korzystania z Usługi,
e) problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
f) korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usługi,
g) przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatora.

6) Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.

7) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej.

8) Reklamacje dotyczące Usługi należy przesyłać mailem na adres jasnowidz.angels@gmail.com

9) Reklamacje dotyczące transakcji będą rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, ewentualny zwrot poniesionych kosztów nastąpi w ciągu 14 dni.